Rekrutacja 2017/2018

Harmonogram naboru elektronicznego do przedszkoli
i oddziałów przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2017/2018

 

I etap

Nazwa etapu Data od Data do
Publikacja oferty 14.04. godz. 8.00  
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru 14.04. godz. 8.00 27.04. godz. 12.00
Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzenie woli przyjęcia 08.05. godz. 10.00 12.05. godz. 13.00
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych 15.05. godz. 10.00  

 

II etap – rekrutacja uzupełniająca

Nazwa etapu Data od Data do
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru 12.06. godz. 8.00 19.06. godz. 12.00
Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzenie woli przyjęcia 22.06. godz. 10.00 27.06. godz. 13.00
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych 28.06. godz. 10.00  

 

W przypadku wolnych miejsc po II etapie rekrutacji nabór do przedszkoli
i 5-godzinnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych trwa do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), tzw. kryteria ustawowe, oraz
 • kryteria określone w uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu
  z dnia 31 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2017 r. poz. 3139), tzw. kryteria lokalne.
 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone
  w uchwale dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna
  w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
L.p. Kryteria
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata  
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.
2. Dziecko, którego rodzic/ prawny opiekun albo rodzice/ prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia.
3. Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
5. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
6. Dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną).

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe)
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe)

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata.
 • Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia jednego lub obydwojga rodziców kandydata, wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).
 • Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia rodzeństwa kandydata, wydanego
  ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.
 • Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości złożonych oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać do wglądu dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 marca 2017 r.)
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/ wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Radomia.
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka
  w przedszkolu.
 • Uprawnienie do skorzystania przez rodziców/prawnych opiekunów z kryterium
  w § 1 pkt 4 i 5, tj. „ 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
 1. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.”

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania
  w pobliżu placówki „pierwszego wyboru”.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.